ماموریت

ماموریت شرکت در چند بند کلی بشرح ذیل اعلام میگردد

0000-00-00

ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان جویای کار

درآمد پایدار برای جوانان

ارز آوری برای کشور

جلوگیری از خام فروشی

تولید زالوی کاملا استریل و طبی جهت درمان افراد بیمار

از بین بردن وارد کنندگان زالوی قاچاق به داخل کشور

کمک به جلوگیری از انقراض نسل زالوی ایرانی

یکسان سازی قیمت زالو در تمام فصول سال و در تمام نقاط کشوراست