هیرودین

تیم و چارت سازمانی هیرودین

هیرودین با کمک تیم حرفه ای در تمامی بخشها توانسته بالاترین تعداد کارگاه را در کشور راه اندازی کرده و بیشترین زالوی طبی استریل را تولید و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه نماید.

0000-00-00