تضمین خرید

2018-05-08

شرکت با توجه به نیاز بازار داخلی و درخواست شرکتهای خارجی جهت صادرات برنامه ریزی نموده و خرید خود را از کارگاهها اعلام و به افراد تضمین خرید داده تا آنها نیز دقدقه فروش زالو در بازار را نیز نداشته باشند.